Producenci

Informacja

Najczęściej kupowane

Promocje

Regulamin sklepu


24meble.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie 24meble.pl, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak z siedzibą w Kolbuszowej, przy ul. Zielonej 3, NIP: 814-000-20-55, Regon: 690678360, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie pod numerem 17 2271 346.  

REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem 24meble.pl
SPRZEDAWCA – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak, NIP: 814-000-20-55, Regon: 690678360, wpisany do CEIDG
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego 24meble.pl
ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego 24meble.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym 24meble.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
KONSUMENT – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie 24meble.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z 24meble.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w 24meble.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na 24meble.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego, telefonicznie lub mailem obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w 24meble.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak, której przedmiotem są usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w 24meble.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z 24meble.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w 24meble.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych 24meble.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie stacjonarnym. Klient nie ponosi kosztów dostawy. Koszt dostawy zamówienia poza granice Polski wyliczany jest indywidualnie przez operatora pocztowego.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak dotycząca zakupu danego produktu w 24meble.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w 24meble.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach 24meble.pl, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w 24meble.pl produkt (koszt dostawy na terenie Polski wliczony jest w cenę produktu), nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w 24meble.pl, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
O możliwości odebrania zamówionego produktu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach 24meble.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.  Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej (mailem), za pomocą Formularza Kontaktowego, telefonicznie lub w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak podany w górnej części Regulaminu, na koszt Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak albo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia z produktu foli zabezpieczającej (folia zgrzana termicznie lub z nadrukiem logo firmy).

19. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w 24meble.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

21. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach 24meble.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w 24meble.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient  przy pierwszym logowaniu w 24meble.pl  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak w ramach 24meble.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem 24meble.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w 24meble.pl jest:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak oraz Sklepu w zakresie 24meble.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach 24meble.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Klienci mogą przeglądać 24meble.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w 24meble.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6. W przypadku uzyskania przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z 24meble.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w 24meble.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w 24meble.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w 24meble.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

8. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w 24meble.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w 24meble.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak lub Sklep danych osobowych innemu niż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak lub Sklep administratorowi danych.

10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak lub Sklepu. lub też gdy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w 24meble.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. Dodatkowo, okazjonalnie, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty 24meble.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

12. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z 24meble.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z 24meble.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak
ul. Zielonej 3
36-100 Kolbuszowa


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak
ul. Zielona 3
36-100 Kolbuszowa
[email protected]
tel. 17 2271 346


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ................. zawartej dnia ................................... dotyczącej zakupu

towaru/usługi: ........................................................................................................................


Proszę o zwrot kwoty: ............. zł. (słownie: ....................................................................) przelewem na konto bankowe nr:

................................................................................................

Właściciel konta bankowego: ....................................................................

Adres właściciela konta bankowego: ....................................................................


Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................